1. Aanmelding

Door een projectvoorstel in te dienen op de Quarry Life Award-website (https://nl.quarrylifeaward.be/) meldt u zich aan als deelnemer aan de Quarry Life Award van HeidelbergCement. U stemt dan ook in met onze Algemene voorwaarden en stemt ermee in om deel te nemen aan de wedstrijd onder deze Algemene voorwaarden, zoals hieronder uiteengezet. 

2. Definities

“Categorieën”: de groepen onderwerpen waar projecten op van toepassing moeten zijn. De categorieën projecten voor de Onderzoeksstroom zijn Biodiversiteitsbeheer, Habitat- en soortenonderzoek, Voorbij de grenzen van de groeve. Voor de Communitystroom zijn de categorieën projecten: Biodiversiteit en educatie, Verbinding tussen groeve en lokale gemeenschappen en Klassenproject. 

“Wedstrijd”: zowel de nationale wedstrijd als de internationale wedstrijd voor de Quarry Life Awards.

“Deelnemer(s)”: een persoon of groep personen, betrokken bij een enkel voorstel, die aan de wedstrijd deelneemt.

“Financiële bijdrage”: de financiële bijdrage die wordt geleverd door HeidelbergCement als tegemoetkoming in de kosten die verbonden zijn aan de onderzoeksfase van de wedstrijd. De nationale coördinator voor elke nationale wedstrijd is verantwoordelijk voor het verstrekken van het bedrag aan de deelnemer. Het bedrag is ter beoordeling van HeidelbergCement.

“Internationale wedstrijd”: de wedstrijd zoals beschreven in Deel 8.

“Internationale winnaars”: de geselecteerde winnende deelnemers (6 categorie-winnaars en 1 hoofdprijswinnaar, zoals beschreven in Deel 11.2) van de internationale wedstrijd.

“HeidelbergCement”: HeidelbergCement AG (Berliner Straße 6, 69120 Heidelberg, Duitsland).

“Jury”: ofwel de internationale jury of een van de nationale jury’s, zoals beschreven in Deel 7 van deze Algemene voorwaarden.

“Nationale wedstrijd”: de wedstrijd voor elk land of voor een groep landen (indien van toepassing), zoals beschreven in Deel 6.

“Nationale winnaars”: de geselecteerde winnende deelnemers die eerste en tweede worden in de Onderzoeksstroom en in de Communitystroom van de nationale wedstrijd.

“Deelnemende projecten”: de Top-6 van ingediende projecten, die door de nationale jury’s zijn geselecteerd om deel te nemen aan de Onderzoeksfase.

“Prijs/prijzen”: de geldprijs toegekend aan de nationale winnaars en de internationale winnaars.

“Projectvoorstellen”: de initiële projectvoorstellen zoals die zijn ingediend door de deelnemers aan de wedstrijd (zoals beschreven bij Deelnemen).

“Projectverslagen”: de definitieve projectverslagen zoals die zijn ingediend door de deelnemers van wie de projectvoorstellen zijn geselecteerd als Top-6 van ingediende projecten voor hun land (zoals beschreven bij Deelnemen).

“Onderzoeksfase”: de periode waarin de deelnemer die is geselecteerd als deelnemend project de implementatie van zijn/haar projectvoorstel kan starten. De Onderzoeksfase loopt van januari 2018 tot 20 september 2018.

“Stroom”: de groep categorieën van projectonderwerpen. In 2018 zijn twee stromen categorieën gedefinieerd: de Onderzoeksstroom en de Communitystroom.

“Algemene voorwaarden”: deze algemene voorwaarden zoals hier gespecificeerd.

“Top-6 ingediende projecten”: de betekenis zoals gedefinieerd in Paragraaf 7.7.

“Groeve(s)”: alle terreinen of locaties die eigendom zijn van HeidelbergCement of een van haar dochterondernemingen die deelnemen aan de wedstrijd. 

3. Wie kunnen meedoen?

3.1 Deelnemers kunnen zowel individuen als teams zijn.

(a) Teams moeten slechts één nationale wedstrijd kiezen, een contactpersoon aanwijzen en alle teamleden moeten mee mogen doen op grond van deze Algemene voorwaarden.

(b) Een individu mag slechts één nationale wedstrijd kiezen en mag slechts één keer deelnemen, hetzij alleen, hetzij als lid van een team.

(c) Individuen en teams mogen niet deelnemen aan twee wedstrijden.

3.2 Samenwerking met een externe stichting en NGO is toegestaan, maar deze samenwerking moet worden gemeld op het moment dat het project wordt ingediend.  

3.3 HeidelbergCement-medewerkers en medewerkers van de partners van HeidelbergCement mogen niet deelnemen. 

4. Projectvoorstellen en projectverslagen

4.1 Projectvoorstellen moeten (i) kunnen slagen binnen de periode van januari 2018 tot september 2018, (ii) zijn ingediend voor selectie door de nationale jury op 20 november 2017 en (iii) voldoen aan het deelnamereglement. 

4.2 Als een individu of team al werkt aan een biodiversiteitsproject waarvoor opdracht werd gegeven of dat werd opgestart vóór het begin van de wedstrijd, kan niet met het reeds bestaande project aan de wedstrijd worden deelgenomen. Als datzelfde project vervolgens in 2018 wordt uitgebreid of ontwikkeld, zodat het een nieuw aspect van biodiversiteit omvat, kan het worden toegelaten aan de wedstrijd, naar goeddunken van HeidelbergCement. 

4.3 De nationale jury’s beoordelen alle ingediende projectvoorstellen en projectverslagen. Elke inzending die niet voldoet aan deze algemene voorwaarden kan worden gediskwalificeerd, naar goeddunken van HeidelbergCement. 

5. Deelnemen

5.1 “Deelnemen” verwijst naar het reglement voor de Quarry Life Awards, die hier beschikbaar zijn. 

5.2 Hoewel HeidelbergCement ernaar streeft het deelnamereglement gedurende de duur van de wedstrijd ongewijzigd te houden, kan het nodig zijn om bepaalde regels te wijzigen, aan te passen of te verwijderen of om nieuwe regels in te voeren. Daarom behoudt HeidelbergCement zich het recht voor het deelnamereglement indien nodig van tijd tot tijd te wijzigen. Het is van essentieel belang dat deelnemers het reglement goed doorlezen voordat ze hun project aanmelden, om te controleren of ze aan alle voorwaarden voldoen.

6. Nationale wedstrijden

6.1 Elke deelnemer mag slechts aan één (1) nationale wedstrijd deelnemen. 

6.2 Elke deelnemende groeve zal worden gekoppeld aan één specifieke nationale wedstrijd en elk projectvoorstel moet verwijzen naar één steengroeve in slechts één (1) nationale wedstrijd. 

6.3 De nationale wedstrijd waarvoor de deelnemer(s) een projectvoorstel indient/indienen, wordt bepaald door de groeve waar het projectvoorstel op is gebaseerd. De woonplaats of de nationaliteit van een deelnemer is niet relevant voor de keuze voor een nationale wedstrijd. 

6.4 De nationale winnaars worden bepaald door de nationale jury van dat land. 

6.5 Bij de nationale wedstrijden kunnen meerdere landen voor één (1) wedstrijd worden gecombineerd. Ten aanzien van de prijzen behoudt HeidelbergCement zich het recht voor om meerdere groeven in verschillende landen samen te voegen tot één (1) nationale wedstrijd. Prijzen worden alleen in de nationale wedstrijd uitgereikt, en niet aan elk land binnen die nationale wedstrijd. 

7. Jury

7.1 Het is de taak van elke nationale jury om de winnaars te bepalen van elke nationale wedstrijd. 

7.2 Bij beraadslaging verwijst de jury naar de stroom, categorieën en de “evaluatie” zoals beschreven bij Deelnemen, maar de jury kan hiervan afwijken en verwijzen naar alle zaken die volgens haar relevant zijn. 

7.3 De nationale en internationale jury’s worden door HeidelbergCement, naar eigen goeddunken, ingesteld, begeleid en waar nodig gewijzigd. 

7.4 Voor elke nationale wedstrijd wordt er een nationale jury ingesteld. Leden van de nationale jury kunnen deskundigen zijn op het gebied van biodiversiteit, met specifieke kennis van regionale habitats en soortspecifieke problemen, managers van HeidelbergCement die een zakelijk perspectief kunnen bieden en andere personen die door HeidelbergCement worden benoemd. De leden van de nationale jury spreken zowel Engels als de lokale taal. 

7.5 Voor de internationale wedstrijd wordt een internationale jury ingesteld, die de internationale winnaars selecteert. 

7.6 Het staat elke jury vrij om zelf methoden en werkwijzen voor haar beraadslagingen te kiezen. De jury heeft de vrijheid om beslissingen te nemen op de manier die zij geschikt acht. Aan elke jury worden richtlijnen en instructies verstrekt, maar ze zijn niet verplicht deze te volgen. 

7.7 In december 2017 selecteert elke nationale jury de zes beste projectvoorstellen, om deel te nemen aan de onderzoeksfase (“Top-6 van ingediende projecten”). Deze Top-6 komt in aanmerking voor een financiële bijdrage in de projectkosten. Alle inzendingen uit de Top-6 worden in dezelfde maand geïnformeerd. 

7.8 In het najaar van 2018 zal elk van de jury’s in elke stroom een 1e en 2e prijs toekennen aan de individuen of teams die volgens de jury het beste en op-een-na beste project van de nationale wedstrijd hebben ingediend. Alleen inzendingen die zijn geaccepteerd voor de onderzoeksfase, zoals genoemd in 7.7, zullen in dit stadium worden overwogen.  

8. Internationale wedstrijd

8.1 Om deel te kunnen nemen aan de internationale wedstrijd, moeten de Top-6 van ingediende projecten uit de Nationale wedstrijd ook hun projectvoorstel in het Engels indienen (indien deze niet al in het Engels is).

8.2 De internationale jury zal deze Top-6, die door elke nationale jury is geaccepteerd voor de Onderzoeksfase, verder onderzoeken. De internationale jury zal vóór eind december 2018 de internationale winnaars 2018 selecteren. 

9. Communicatie

Alleen de Top 6 van ingediende projecten van elk land krijgt hiervan persoonlijk bericht. Alleen de internationale winnaars en nationale winnaars krijgen hiervan persoonlijk bericht. HeidelbergCement zal al het mogelijke doen om contact op te nemen met alle deelnemers, om hen te informeren of hun voorstel succesvol is geweest of niet. 

10. Intellectueel eigendom, publicatierechten, bescherming van persoonsgegevens van derden

10.1 Door het indienen van een voorstel voor de deelname aan de wedstrijd, geven deelnemers uitdrukkelijk aan en garanderen zij dat alle onderdelen van hun voorstel, project en eindverslag; 

(i) originele creaties zijn; en 

(ii) dat ze geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten, inclusief auteursrechten, handelsmerken, knowhow, bedrijfsgeheimen of patenten, noch enig recht op privacy of publiciteit van een persoon, of enig ander recht van een derde partij. Elke inbreuk op intellectueel eigendom, verkeerd gebruik of plagiaat van andermans werk in welke vorm ook, zal resulteren in onmiddellijke diskwalificatie en verlies van enig recht op het ontvangen van prijzen en erkenning. 

(iii) Alle intellectuele eigendomsrechten en industriële eigendomsrechten van alle inzendingen blijven bij de deelnemers, maar de fysieke en elektronische items die aan HeidelbergCement worden verstrekt, worden het eigendom van HeidelbergCement en zullen na de wedstrijd niet worden geretourneerd. Dit kan ook een projectvoorstel, projectverslag of een inzending zijn die is gediskwalificeerd om een van de redenen genoemd in deze algemene voorwaarden. 

(iv) Door het indienen van een voorstel geven deelnemers HeidelbergCement en gelieerde ondernemingen het onbeperkte recht en toestemming om hun projectvoorstel, projectverslag en andere inzendingen (en alle informatie in een dergelijk voorstel) te publiceren, gebruiken, toepassen, kopiëren, wijzigen, verspreiden en openbaar weer te geven, voor welk doel dan ook, inclusief weergave op de website van HeidelbergCement en zijn partners, zonder enige toeschrijving of compensatie aan de deelnemer, buiten de mogelijkheid dat de jury de deelnemer een nationale of internationale prijs mag toekennen. 

(v) Alle deelnemers stemmen ermee in dat HeidelbergCement en zijn dochterondernemingen de resultaten van het onderzoek die in hun voorstellen en definitieve onderzoeksprojecten zijn opgenomen kunnen gebruiken voor implementatie door HeidelbergCement zelf zonder enige toeschrijving of compensatie. 

(vi) Als geüploade gegevens en documenten en/of het voorstel persoonsgegevens van andere personen bevatten, moeten deelnemers ervoor zorgen dat deze personen allemaal hun toestemming hebben gegeven voor de verwerking van deze gegevens door ons. Dit omvat de opslag op onze servers, het beschikbaar stellen ervan aan de internationale en nationale coördinatoren, evenals de leden van de nationale en internationale jury, maar ook aan het publiek, en de opslag in en het delen via het archief op onze openbare website. De deelnemer erkent dat we mogelijk verplicht zijn om gegevens of informatie te verwijderen als een individu dit van ons vraagt. Persoonsgegevens omvatten ook afbeeldingen waarop personen herkenbaar zijn afgebeeld.

10.2 De deelnemers bevestigen dat al het materiaal dat ze uploaden naar de website vrij zal zijn van virussen, malware, spionagesoftware of soortgelijke elektronisch programma’s die schade kunnen toebrengen aan het systeem van een ander of inbreuk kunnen maken op privacywetten. 

10.3 De deelnemers stemmen ermee HeidelbergCement schadeloos te stellen en te vrijwaren voor alle schade die verwijtbaar wordt veroorzaakt door het uploaden van een item zoals beschreven in 10.2.

11. Diskwalificatie

11.1 Zonder de algemeenheid van enige andere clausule in deze Algemene voorwaarden te beperken, zijn de punten 5.3, 6.2, 6.3, 10.1 en 10.2 gronden op basis waarvan een deelnemer kan worden uitgesloten deelname aan de wedstrijd. 

11.2 De deelnemers zullen een locatiespecifieke veiligheids- en gezondheidsinstructie krijgen van het locatiemanager voordat ze in een groeve aan het werk kunnen. Alle deelnemers stemmen ermee in zich te houden aan de locatiespecifieke gezondheids- en veiligheidsvoorschriften en -vereisten die tijdens deze bijeenkomst worden bekendgemaakt. Elke deelnemer die deze voorschriften niet opvolgt, wordt onmiddellijk gediskwalificeerd. 

11.3 Deelnemers die de financiële bijdrage aan projectkosten gebruiken voor zaken die niet direct verband houden met de wedstrijd, worden gediskwalificeerd, naar goeddunken van HeidelbergCement, en verplicht om het geheel of een deel van het geld aan HeidelbergCement terug te geven. 

11.4 Een deelnemer aan een wedstrijd die gediskwalificeerd is, kan geen prijs ontvangen. 

11.5 Een deelnemer ten aanzien van wie binnen een periode van één (1) jaar na de bekendmaking van de prijzen, een reden voor diskwalificatie bekend wordt, van toepassing op het moment van de wedstrijd, kan met terugwerkende kracht worden gediskwalificeerd, naar eigen goeddunken van HeidelbergCement. Dit kan inhouden dat de deelnemer een prijs of andere onderscheiding kwijt raakt, en verplicht wordt om alle prijzen of financiële bijdragen terug te geven. Dit recht van HeidelbergCement is, wederom, naar eigen goeddunken uitoefenbaar. 

12. Prijzen

12.1 Nationale winnaars ontvangen de volgende geldprijzen: 

In de Onderzoeksstroom: 

  • Eerste plaats: €5.000 
  • Tweede plaats: € 2.500 

In de Communitystroom: 

  • Eerste plaats: €5.000 
  • Tweede plaats: € 2.500 

  
12.2 Internationale winnaars ontvangen de volgende geldprijzen, naast elke nationale prijs die ze al hebben gewonnen. Een prijs van € 10.000 worden uitgereikt in elk van de volgende categorieën: 

  • Biodiversiteitsbeheer
  • Habitat- en soortenonderzoek 
  • Voorbij de grenzen van de groeve 
  • Biodiversiteit & educatie 
  • Verbinding tussen groeve en lokale gemeenschappen 
  • Klassenproject (hiervoor komen alleen leerlingen uit primair en secundair onderwijs in aanmerking) 

Hoofdprijs: Het allerbeste project wint € 30.000.

12.3 Voor de prijs voor het beste “Studentenproject” geldt dat alleen leerlingen uit primair en secundair onderwijs in aanmerking komen. Master-studenten, promovendi of hoogleraren mogen niet aan het project meewerken. Leerlingen kunnen begeleiding en feedback ontvangen van hun docenten, maar al het werk moet het werk van de leerlingen zelf zijn. Als HeidelbergCement, naar eigen goeddunken, van mening is dat het ingediende project of verslag niet het werk is van de leerlingen, komt het niet in aanmerking voor deze prijs. 

12.4 De nationale coördinator zal contact opnemen met de winnaars om te beslissen hoe de gelden worden verdeeld. In gevallen waarin de nationale wedstrijd wordt gehouden in een land waar de euro niet als officiële valuta wordt gebruikt, worden de bedragen omgezet naar de lokale valuta. 

12.5 Het prijzengeld wordt binnen 2 maanden na kennisgeving aan de deelnemers beschikbaar gesteld. 

13. Diversen

13.1 HeidelbergCement behoudt zich het recht voor om alle rechten of verplichtingen onder deze Algemene voorwaarden over te dragen aan een volle dochteronderneming. HeidelbergCement kan zijn of haar discretionaire bevoegdheid onder deze Algemene voorwaarden overdragen aan een natuurlijke persoon of personen als vertegenwoordigers. 

13.2 Ongeacht waar een deelnemer zich ter wereld bevindt, zijn deze Algemene voorwaarden onderworpen aan de Duitse wet (met uitzondering van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken (CISG)), en niet die van het land waar de nationale wedstrijd wordt gehouden. Krachtens de wet van de staat waarin een klant die een consument is zijn gebruikelijke verblijfplaats hebben, blijven de verplichte regels ten aanzien van consumentenbescherming onaangetast. Een consument kan elke natuurlijke persoon zijn die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die voornamelijk buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

14. Privacy

Ons Privacybeleid, https://nl.quarrylifeaward.be/privacybeleid-heidelbergcement-ag, maakt deel uit van deze Algemene voorwaarden.