1. Inzending

Door een projectvoorstel op de Quarry Life Award-website (www.quarrylifeaward.com) in te dienen, schrijft u zich in om deel te nemen aan de Quarry Life Award van HeidelbergCement. Hierdoor stemt u in met de Algemene Voorwaarden en uw betrokkenheid in de wedstrijd waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn zoals hieronder beschreven.

2. Definities

‘Categorieën” zijn de groepen van onderwerpen waarop de projecten betrekking moeten hebben. De projectcategorieën van het onderzoekstraject zijn Biodiversiteitsbeheer, Onderzoek naar habitat en soorten, Buiten de grenzen van de groeve. Voor het traject gemeenschapsverband zijn de projectcategorieën Biodiversiteit en onderwijs, Groeven en lokale gemeenschappen verbinden en Klasproject (voor leerlingen uit de lagere school en het secundair onderwijs).
‘Wedstrijd’ staat voor zowel de Nationale als de Internationale competitie van de Quarry Life Award.
‘Deelnemer(s)’ staat voor een persoon of groep personen die één voorstel hebben ingediend en deelnemen aan de Wedstrijd.
‘Financiële bijdrage’ staat voor de financiële bijdrage door HeidelbergCement om de kosten die gepaard gaan met de onderzoeksfase van de Wedstrijd deels te compenseren. De National Award Coordinator van elke Nationale Wedstrijd is verantwoordelijk voor het overhandigen van het bedrag aan de Deelnemer. HeidelbergCement bepaalt zelf hoe hoog dat bedrag is.
‘Internationale Competitie’ staat voor de competitie zoals beschreven in artikel 8.
‘Internationale Winnaars’ staat voor de geselecteerde Deelnemers die de Internationale Competitie winnen (6 categoriewinnaars en 1 grote prijswinnaar, zoals beschreven in artikel 11.2).
‘HeidelbergCement’ staat voor HeidelbergCement AG (Berliner Straße 6, 69120 Heidelberg, Germany) en Cimenteries CBR Cementbedrijven N.V., Parc de l’Alliance, Boulevard de France 3-5, 1420 Braine-l’Alleud, België.
‘Jury’ staat voor de internationale jury of een van de nationale jury’s, zoals beschreven in artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden.
‘Nationale Competitie’ staat voor de competitie voor elk land of groep van landen (indien van toepassing), zoals bepaald in artikel 6.
‘Nationale Winnaars’ staat voor de geselecteerde winnende Deelnemers die op de 1ste en 2de plaats eindigen in het Onderzoekstraject en traject Gemeenschapsverband van de Nationale competitie.
‘Deelnemende projecten’ zijn de Top Zes van de Ingezonden projecten die de Nationale jury’s hebben geselecteerd om mee te doen aan de Onderzoeksfase.
‘Prijze(n)’ staat voor de geldprijs die de Nationale en Internationale winnaars ontvangen.
‘Projectvoorstellen’ staat voor de initiële projectvoorstellen die werden ingediend door de Deelnemers aan de Wedstrijd (zoals beschreven staat in Hoe deelnemen).
‘Projectverslagen’ staat voor de definitieve projectverslagen ingediend door de Deelnemers van wie de Projectvoorstellen werden geselecteerd voor de Top Zes in hun land (zoals beschreven in Hoe deelnemen).
‘Onderzoeksfase’ is de periode waarin de Deelnemer die geselecteerd werd als Deelnemend Project kan starten met de uitvoering van zijn/haar idee van Projectvoorstel. De Onderzoeksfase loopt van januari 2018 tot 20 september 2018.
‘Afdeling’ is de groep categorieën van projectonderwerpen. In editie 2018 werden twee categorieafdelingen gedefinieerd: de Onderzoeksafdeling en de afdeling Gemeenschapverband.
‘Algemene Voorwaarden’ staat voor de Algemene Voorwaarden zoals hierin gespecificeerd.
‘Top Zes Inzendingen’ heeft de betekenis zoals bepaald in artikel 7.7.
‘Quarry’ of ‘Groeves’ betekent grond of sites die eigendom zijn van HeidelbergCement of een van zijn dochtermaatschappijen die deelnemen aan de Wedstrijd.

3. Wie mag deelnemen

3.1 U mag deelnemen als individu of als team.
(a) Teams mogen één Nationale Competitie kiezen, een primaire contactpersoon aanduiden en alle teamleden moeten aan deze Algemene Voorwaarden beantwoorden.
(b) Een individu mag één Nationale Competitie kiezen en mag als individu of als team deelnemen.
(c) Individu’s en teams mogen niet aan twee wedstrijden deelnemen.

3.2 Samenwerken met derde stichtingen en niet-gouvernementele organisaties is toegestaan, maar deze samenwerking moet bij indiening van het project worden bekendgemaakt.

3.3 Werknemers van HeidelbergCement en van de filialen van HeidelbergCement mogen niet deelnemen aan de wedstrijd.

4. Projectvoorstellen en Projectverslagen

4.1 Projectvoorstellen moeten (i) kunnen volbracht worden in de periode van januari 2018 tot september 2018, (ii) ingediend worden voor de selectie door de nationale Jury tegen 20 november 2017 en (iii) beantwoorden aan de instructies zoals bepaald in Hoe deelnemen.

4.2 Werken individuen of teams al aan een biodiversiteitsproject waartoe opdracht was gegeven of dat is aangevangen vóór de start van de wedstrijd, dan mag met dat lopende project niet worden deelgenomen aan de wedstrijd. Wordt datzelfde project daarna uitgebreid of verder ontwikkeld in 2018 om een nieuw biodiversiteitsaspect te integreren, dan kan dat nieuwe aspect in aanmerking komen voor de Wedstrijd naar eigen goeddunken van HeidelbergCement.

4.3 De nationale Jury’s zullen alle ingediende Projectvoorstellen en Projectverslagen beoordelen, maar elk project dat niet beantwoordt aan deze Algemene Voorwaarden kan gediskwalificeerd worden naar eigen goeddunken van HeidelbergCement.

5. Hoe deelnemen

5.1 ‘Hoe deelnemen’ verwijst naar de richtlijnen voor de Quarry Life Awards, die u hier vindt.

5.2 HeidelbergCement zal ernaar streven om de richtlijnen ‘Hoe deelnemen’ niet te wijzigen zolang de wedstrijd loopt, maar het kan echter noodzakelijk zijn bestaande regels te veranderen, aan te passen of te schrappen, of nieuwe regels in te voeren. Daarom behoudt HeidelbergCement zich het recht voor om de richtlijnen ‘Hoe deelnemen’ van tijd tot tijd te wijzigen als dat nodig is. Het is van cruciaal belang dat Deelnemers de richtlijnen ‘Hoe deelnemen’ lezen voor ze hun project indienen om na te gaan of ze eraan beantwoorden.

6. Nationale Competities

6.1 Elke Deelnemer mag slechts aan één (1) Nationale Competitie deelnemen.

6.2 Elke deelnemende Groeve zal worden aangemerkt als onderdeel van een specifieke Nationale Competitie en elk Projectvoorstel moet naar een Groeve verwijzen in slechts één (1) Nationale Competitie.

6.3 De Nationale Competitie waarvoor de Deelnemer(s) een Projectvoorstel indien(t)(en) wordt bepaald door de Groeve waarop het Projectvoorstel is gebaseerd. De verblijfplaats of nationaliteit van een Deelnemer spelt geen rol bij het bepalen aan welke Nationale Competitie wordt deelgenomen.

6.4 De Nationale Winnaars zullen worden aangeduid door de Nationale Jury van dat land.

6.5 Nationale Competities kunnen verscheidene landen groeperen in één (1) competitie. Voor de prijzen behoudt HeidelbergCement zich het recht voor verscheidene Groeves uit verschillende landen te groeperen in één (1) Nationale Competitie. Prijzen worden enkel uitgereikt voor de hele Nationale Competitie en niet in elk land binnen die Nationale Competitie.

7. Jury’s

7.1 Het is de taak van elke nationale jury om de winnaars van elke Nationale Competitie aan te duiden.

7.2 Bij de beraadslaging zal de Jury verwijzen naar de Afdeling, de Categorieën en de ‘Beoordeling’ zoals beschreven in ‘Hoe deelnemen’, hoewel de Jury hiervan kan afwijken en verwijzen naar om het even welk argument dat hij relevant acht.

7.3 De Nationale en Internationale Jury’s zullen worden aangesteld, gecontroleerd en indien nodig vervangen door HeidelbergCement naar eigen goeddunken.

7.4 Voor elke Nationale Competitie is er een Nationale Jury. De leden van de Nationale Jury kunnen een beroep doen op biodiversiteitsexperten met specifieke kennis over regionale biotopen en soortgebonden problemen, managers van HeidelbergCement voor een zakelijk perspectief en andere personen die HeidelbergCement beslist om aan te duiden. De leden van de Nationale Jury spreken zowel Engels als de lokale taal.

7.5 Voor de Internationale Competitie is er een Internationale Jury die de Internationale Winnaars selecteert.

7.6 Het staat elke Jury vrij de methodes en werkwijzen te selecteren voor zijn beraadslaging. Een Jury neemt beslissingen zoals het hem goeddunkt. Elke Jury krijgt richtlijnen en instructies, maar is niet verplicht om die te volgen.

7.7 In december 2017 zal elke Nationale Jury de top zes Projectvoorstellen selecteren om door te gaan naar de Onderzoeksfase (‘Top Zes Inzendingen’). De Top Zes Inzendingen kunnen in aanmerking komen voor een Financiële Bijdrage met betrekking tot de projectkosten. Al de Top Zes Inzendingen zullen bekendgemaakt worden in dezelfde maand.

7.8 In het najaar van 2018 zal elke Jury in elke Afdeling de 1ste en 2de Prijs uitreiken aan de individuen of teams waarvan hij vindt dat ze het beste of op één na beste project hebben van de Nationale Competitie. Enkel inzendingen die aanvaard zijn voor onderzoekswerk overeenkomstig artikel 7.7 komen voor deze fase in aanmerking.

8. Internationale Competitie

8.1 Om mee te dingen in de Internationale Competitie moet de Top Zes Inzendingen van de Nationale Wedstrijd ook hun Projectvoorstel indienen in het Engels (als dat al niet het geval was).

8.2 De internationale Jury zal alle Top Zes Inzendingen van elke Nationale Competitie onderzoeken die aanvaard zijn voor onderzoekswerk. De Internationale Jury zal vóór eind december 2018 de Internationale Winnaars 2018 selecteren.

9. Communicatie

Enkel de Top Zes Inzendingen van elk land zullen uitdrukkelijk worden gecontacteerd. Enkel de Internationale en Nationale Winnaars zullen rechtstreeks geïnformeerd worden. HeidelbergCement zal inspanningen leveren om contact op te nemen met alle deelnemers om hen ervan op de hoogte te brengen of hun voorstel het al dan niet gehaald heeft.

10. Diskwalificatie

10.1 Zonder afbreuk te doen aan andere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden, zijn de artikels 5.3, 6.2 en 6.3 gronden waarop een Deelnemer uit de wedstrijd gediskwalificeerd kan worden.

10.2 Deelnemers krijgen een specifieke veiligheids- en gezondheidsbriefing van het sitemanagement vóór ze met hun werkzaamheden starten in een Groeve. Alle Deelnemers stemmen ermee in de specifieke veiligheids- en gezondheidsvoorschriften van een site en de eisen van het bedrijf te respecteren. Deelnemers die de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften niet naleven, zullen onmiddellijk gediskwalificeerd worden.

10.3 Deelnemers die de Financiële Bijdrage voor de projectkosten gebruiken voor zaken die geen rechtstreeks verband houden met de Wedstrijd zullen door HeidelbergCement naar eigen goeddunken worden gediskwalificeerd en door HeidelbergCement eventueel verplicht worden de som deels of volledig terug te storten.

10.4 Deelnemers die gediskwalificeerd worden, kunnen geen prijs krijgen.

10.5 Elke Deelnemer waarvoor er binnen een periode van één (1) jaar na de prijsuitreiking motieven worden gevonden voor diskwalificatie op het moment dat de competitie aan de gang was, kan alsnog met terugwerkende kracht worden gediskwalificeerd naar goeddunken van HeidelbergCement. Dit kan impliceren dat de Deelnemer de Prijzen of andere beloningen moet teruggeven en verplicht wordt alle Prijzen en Financiële bijdragen in te leveren. Ook dit recht van HeidelbergCement is uitoefenbaar naar eigen goeddunken.

11. Prijzen

11.1 De Nationale Winnaars ontvangen de volgende Prijzen in contant geld:
In de Onderzoeksafdeling:

  • 1ste plaats: 5.000 euro
  • 2de plaats: 2.500 euro

In de afdeling Gemeenschapsverband:

  • 1ste plaats: 5.000 euro
  • 2de plaats: 2.500 euro

11.2 Internationale Winnaars ontvangen de volgende Prijzen in contant geld bovenop de Nationale Prijs die ze eventueel al hebben gewonnen. De Prijzen van € 10.000 worden uitgereikt in elk van de volgende categorieën:

  • Biodiversiteitsmanagement
  • Onderzoek naar biotoop- en soorten (planten/dieren)
  • Over de grenzen van de groeve heen
  • Biodiversiteit en onderwijs
  • Groeven en lokale gemeenschappen verbinden
  • Klasproject (voor leerlingen uit de lagere school en het secundair onderwijs)

Eén Grote Prijs: 30.000 euro gaat naar het beste project in haar totaliteit.

11.3 Om de prijs voor het ‘Klasproject’ uit te reiken, moeten alle individuen behoren tot een lagere of middelbare (of vergelijkbare) school. Er mogen geen masters, kandidaat-doctors of universiteitsprofessors aan het project meewerken. Studenten mogen wel richtlijnen en feedback krijgen van hun leerkrachten en begeleiders, maar al het werk moet door de studenten alleen gebeuren. Als HeidelbergCement naar eigen goeddunken vindt dat het project of verslag niet het werk is van de studenten zelf, dan komt het niet in aanmerking voor deze prijs.

11.4 De National Award Coordinator zal de winnaars contacteren om te beslissen hoe de geldprijs wordt uitbetaald. Wanneer de Nationale Competitie plaatsvindt in een land dat niet de euro als officiële munteenheid heeft, dan worden de bedragen omgezet in lokale munt.

11.5 Het prijzengeld zal binnen 2 maanden na bekendmaking uitbetaald worden aan de Deelnemers.

12 Intellectuele Eigendom & Publicatierechten

12.1 Door een voorstel in te dienen om deel te nemen aan de Wedstrijd, verklaren en garanderen de Deelnemers uitdrukkelijk dat alle onderdelen van hun voorstel, project en eindverslag;
(i) originele creaties zijn en
(ii) dat ze geen inbreuk plegen op intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrecht, handelsmerken, knowhow, bedrijfsgeheimen of patenten, noch op privacy- of publicatierechten van iemand, noch op rechten van derden. Elke inbreuk op intellectuele eigendom, misbruik of plagiaat van andermans werk op welke manier of in welke vorm dan ook leidt tot de onmiddellijke diskwalificatie en verbeurdverklaring van de mogelijkheid om awards, erkenning en Prijzen te ontvangen.
(iii) Elke intellectuele eigendom en industriële eigendomsrechten van elke inzending blijft van de Deelnemers, maar de materiële en elektronische zaken die aan HeidelbergCement worden voorgelegd, worden eigendom van HeidelbergCement en worden na de wedstrijd niet teruggegeven. Het betreft Projectvoorstellen, Projectverslagen of andere inzendingen die om de een of andere reden onder de Algemene Voorwaarden vallen.
(iv) Door een voorstel in te dienen, geven Deelnemers HeidelbergCement en zijn filialen onbeperkte het recht en de toestemming om hun Projectvoorstel, Projectverslagen en andere inzendingen (en al de informatie die deel uitmaakt van dat voorstel) te publiceren, te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, te verspreiden en openbaar te maken voor om het even welk doel, inclusief publicatie op de website van HeidelbergCement of een van zijn filialen, zonder enige toekenning of compensatie ongeacht de mogelijkheid dat de Jury een Nationale of Internationale prijs uitreikt aan de Deelnemer.
(v) Alle Deelnemers stemmen ermee in dat HeidelbergCement en zijn filialen de resultaten van het onderzoek uit hun voorstellen en definitieve onderzoeksprojecten zelf kunnen gebruiken, zonder enige toekenning of compensatie.

12.2 De Deelnemers komen overeen dat al het materiaal dat ze uploaden op de website geen virussen, malware, spyware of andere vergelijkbare software bevat die andere systemen schade kan berokkenen of de privacywetten kan schenden.

12.3 De Deelnemers komen overeen om HeidelbergCement niet aansprakelijk te stellen voor en in te dekken tegen enige schade die veroorzaakt wordt door het uploaden van zaken zoals bepaald in artikel 12.2, ongeacht of ze dit bewust dan wel onbewust uploaden.

13. Varia

13.1 HeidelbergCement behoudt zich het recht voor alle rechten of verplichtingen overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden over te dragen aan elke volledige dochteronderneming. HeidelbergCement kan op basis van deze Algemene Voorwaarden al haar beslissingen deels of geheel overdragen aan een natuurlijke persoon of personen die als agent optreden.

13.2 Ongeacht de geografische vestiging van de deelnemer vallen deze Algemene Voorwaarden onder de Belgisch wetgeving en niet onder die van het land waar de Nationale Competitie plaatsvindt.

14. Privacy en Google Analytics

Door deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden gaat u akkoord met ons volledige privacybeleid, dat u kunt vinden onderaan de homepage van de website Quarry Life Award. Het Privacybeleid maakt deel uit van deze Algemene Voorwaarden en door deze voorwaarden te aanvaarden, begrijpt u dat u akkoord gaat met de toereikendheid van het privacybeleid van HeidelbergCement voor het beschermen van uw informatie.
De website maakt gebruik van Google Analytics, een dienst voor webanalyse van Google Inc. (‘Google’). Google Analytics gebruikt ‘cookies’, bestanden die op uw computer worden opgeslagen om te kunnen analyseren hoe u de website gebruikt. De informatie die de cookie genereert over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) wordt verzonden naar een Google-server in de VS, waar ze wordt opgeslagen. Google verklaart dat het het U.S. Safe harbor-programma naleeft om persoonlijke informatie vanuit de EU te ontvangen en te beschermen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze website te beoordelen, rapporten samen te stellen over de websiteactiviteit voor websiteoperatoren en andere diensten aan te bieden die verband houden met website- en internetgebruik. Indien nodig zal Google deze informatie ook doorgeven aan derden als dat wettelijk verplicht is, of indien derden deze informatie verwerken namens Google. Google zal uw IP-adres niet koppelen aan andere gegevens die Google bijhoudt. U kunt cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browser te selecteren. Hou er wel rekening mee dat u dan misschien niet alle functies van de website kunt gebruiken. Door de Algemene Voorwaarden te aanvaarden, stemt u in met de verwerking van de gegevens die Google van u verzamelt op de manier en voor de doeleinden zoals hierboven beschreven.